X

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju

1. člen: določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema, s ciljem povečanja 

energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja. 

2. člen: Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2. 

6. člen: Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo.

 

V informatizirano zbirko iz prejšnjega odstavka zavezanec najmanj enkrat letno, in sicer do 31. marca za predhodno leto, vnese podatke o:

  • letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe;
  • letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe;
  • tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov;
  • načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.

Navodila za poročanje portal Ministrstva za infrastrukturo.
POVEZAVA

Celotna uredba:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6635