X

Izdelujemo energetske izkaznice

Lokalna energetska agencija LEAD je dne 29.11.2013 pridobila pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic (UR.l. RS, št. 93/12) št. 360-391/2013/2, pod zaporedno številko 112, ki jo je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ljubljana.

V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

  • Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB2) (Uradni list RS, št. 17/2014, z dne 7.3.2014), ki predpisuje obveznost energetske izkaznice, veljavnost, licence.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-E) (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012, Uradni list RS, št. 17/2014, z dne 7.3.2014, 334. člen), ki predpisuje posebne obveznosti glede pridobitve energetske izkaznice stavbe v večstanovanjskih stavbah ter prispevek za izdajo energetske izkaznice.
  • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, (Ur.l. RS št. 77/2009 , z dne 2.10.2009, 3. člen, 1. odstavek, Ur.l. RS št. 17/2014, z dne 7.3.2014, 333. člen), ki predpisuje podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register.
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS št. 93/2012, z dne 7.12.2012), ki predpisuje novo grafično podobo energetske izkaznice ter uvaja primarno energijo kot enega od kazalnikov energijske učinkovitosti stavbe.
  • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, (Ur.l. RS št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010), ki določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, pogoje za izvajalca usposabljanja, program usposabljanja, pripravo in izvedbo usposabljanja.
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, (Ur.l. RS, št. 23/2013), kjer je dodana nova Priloga 4 – Obrazec izkaznice neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.
  • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Ur.l. RS št. 52/2010 z dne 30.06.2010) in Tehnična smernica TSG-1-004:2012.
  • Pravilnik o namestitvi energetske izkaznice na vidno mesto, v skladu z 11. členom Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb.

Izdelujemo energetske izkaznice stavb, in sicer: merjene in računske.

V ceni je zajet tudi register, ki se vodi v obliki informatizirane baze na ministrstvu, pristojnemu za okolje