X

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija obsega naslednje projekte (po ZGO-1B, Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov; Uradni list RS, št. 126/07, in Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uradni list RS, št. 55/08):

  • IDEJNA ZASNOVA (IDZ), je grafični prikaz in opis nameravane gradnje, na podlagi katerega soglasodajalec navede projektne pogoje, če je idejna zasnova namenjena pridobitve soglasja za priključitev, pa mora vsebovati tudi podatke, potrebne za izdajo tega soglasja.
  • IDEJNI PROJEKT (IDP), je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje.
  • PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD), je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja.
  • PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI), je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede.
  • PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID), je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo.